Regulamin konkursu "Tropami Wysockiego - Pieśni narowiste"

 

I  OTWARTY KONKURS POEZJI I PIEŚNI WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO

„Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”

 

Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w otwartym konkursie wokalnym dla  solistów amatorów i profesjonalistów, ogłoszonym w ramach obchodów 73. rocznicy urodzin Włodzimierza Wysockiego, rosyjskiego aktora, poety i pieśniarza. Przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy odbędą się w dniu 22 stycznia 2011r.

Twórczość Włodzimierza  Wysockiego  pozostaje źródłem niesłabnącego zainteresowania, będąc niewyczerpaną krynicą inspiracji dla ludzi teatru i muzyki, przedstawicieli wszystkich pokoleń. Uniwersalne, ponadczasowe, do dnia dzisiejszego ważne w kontekście społecznym tematy pieśni Wysockiego nabierają szczególnej mocy w wykonaniu artystów różnych narodowości, budując międzykulturowy most, zbliżający nie tylko kultury tych narodów ale przede wszystkim ludzi. Zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa Wysockiego wśród młodego pokolenia ma nie tylko ważny aspekt dydaktyczny i poznawczy, lecz także moralny – przypomina o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, takich jak przyjaźń, uczciwość, prawda, wolność. Niegdyś głos milczącego narodu, dziś staje się głosem społeczności dwu krajów, przywołującym do zbliżania naszych kultur.

 

Regulamin

I Otwartego Konkursu Poezji I Pieśni Włodzimierza Wysockiego

„Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”

 1. I.Organizatorzy
 2. 1.Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART, z siedzibą w Warszawie 00-683, ul. Marszałkowska 85/48, www.openart.org.pl tel. +48728894044, +48600857671
 3. 2.Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 00-761, ul. Belwederska 25
  1. II.Przedmiotem konkursu jest interpretacja pieśni autorstwa Włodzimierza Wysockiego
   1. III.Cele
   2. 1.zachowanie i popularyzowanie twórczości WłWysockiego;
   3. 2.
   4. 3.promocja wykonawców, interpretatorów piosenki literackiej i aktorskiej;
   5. 4.wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wokalnych, interpretacyjnych i aktorskich;
   6. 5.wzbudzanie zdrowego współzawodnictwa opartego na partnerstwie, przyjaźni i wzajemnym szacunku;
   7. 6.rozbudzenie i pogłębienie zainteresowania kulturą rosyjską.
    1. IV.Termin i miejsce
    2. 1.
    3. 2.Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie 00-761, ul. Belwederska 25.
     1. V.Uczestnicy
     2. 1.W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia:                                                       profesjonaliści,wokaliści, studenci szkół teatralnych i muzycznych adepci teatrów państwowych i prywatnych oraz amatorzy – soliści, grupy wokalne, zespoły (grupy wokalne oraz zespoły w składzie max. do 5 osób);
     3. 2.Uczestnicy są zobowiązani spełnić następujące wymagania techniczne:
      - podkład muzyczny na CD opisany: wykonawca, tytuły piosenek, czas trwania, kolejność wykonywania;
      - podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych,
      - uczestnicy wykorzystują akompaniament własny (zespół akompaniujący max. do 4 osób) lub na nośniku CD;
     4. 3.Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowaniawyżywienia. Nie zwracają także opłat za przejazdy kolejowe, autobusowe, etc.
     5. 4.Laureaci konkursu mają obowiązek udziałuKoncercie Galowym.
 1. VI.
 2. 1.I etap - przesłuchania odbędą się w dniu 22 stycznia 2012, w godzinach od 10:00 do 16:00, w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie 00-761, ul. Belwederska 25. Uczestnicy wykonują przed Jury dwie piosenkidowolne) z własnym akompaniamentem: półplayback lub akompaniament grany na  żywo. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad jury w dniu 22 stycznia 2012r. o godz. 17:00
 3. 2.II etap – Koncert Galowy „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste” w dniu 22 stycznia 2012r. w sali teatralnej Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, ul. Belwederska 25. W koncercie biorą udział gwiazdy polskiej sceny piosenki literackiej i aktorskiej oraz laureaci 3 pierwszych miejsc I Otwartego Konkursu Poezji I Pieśni „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”. Laureat konkursu zobowiązuje się wziąć udział w próbach do koncertu w dniu 22 stycznia 2012 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Organizatora.

 

 1. VII.
 2. 1.Uczestnicy konkursu przygotowują 2 dowolne pieśni Włodzimierza Wysockiego we własnej interpretacji i aranżacji, w języku polskim lub rosyjskim.
 3. 2.Maksymalny czas trwania prezentacji – do 10 minut.
 4. 3.Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie
 1. VIII.Zgłoszenia
  1. 1.Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie Karty zgłoszenia wg załączonego wzoru, drogą pocztową pod adres organizatora: Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 85/48 z dopiskiem „Konkurs”, lub e-mailem pod adres openart@openart.org.pl">openart@openart.org.pl ze słowem „Konkurs” w temacie wiadomości;
  2. 2.Dane zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne;
  3. 3.Zgłoszenia mogą być nadsyłane osobiście przez uczestników jak również przez szkoły, uczelnie, kluby, organizacje i opiekunów artystycznych reprezentujących uczestników;
  4. 4.W przypadku zgłoszeń nadesłanych drogą pocztową obowiązuje data stempla pocztowego;
  5. 5.Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 22 grudnia 2011r.

 

 1. IX.
  1. 1.Organizator Konkursu według własnego uznania zaprasza do udziału w Jury wybitnych znawców piosenki spomiędzy organizatorów, kompozytorów, piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

 1. 2.Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia

 

 1. X.
 2. 1.dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
 3. 2.walory głosowe,
 4. 3.dykcja,
 5. 4.muzykalność,
 6. 5.interpretacja piosenek konkursowych,
 7. 6.osobowość sceniczna.


  1. XI.
  2. 1.Nagrodą za zajęcie I, II i III miejsca są nagrody rzeczowe, dyplom oraz udział w Koncercie Galowym „Tropami Włodzimierza Wysockiego – pieśni narowiste” w dniu 22 stycznia 2012r. w sali teatralnej Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, w Warszawie, ul. Belwederska 25.
  3. 2.Uczestnicy wyróżnieni otrzymają dyplomy.

 

 1. XII.Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

1.   Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną rejestrację i emisję zarejestrowanych piosenek;

2.   Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, zobowiązują się do nieodpłatnego wykonywania wszystkich obowiązków związanych z Konkursem, nałożonych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów w trakcie trwania Konkursu oraz Koncertu Galowego.

3.   Uczestnicy konkursu przenoszą bezpłatnie na Organizatora prawa związane z wykonaniami artystycznymi oraz możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a)   utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej cyfrowej w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,

b)   utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,

c)   zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,

 

d)   wprowadzenie do obrotu we wszystkich możliwych formach egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczenia oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób w tym do rejestracji i transmisji występów konkursowych w mediach.

 

e)   umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,

f)    publiczne odtworzenie,

g)   nadawanie za pomocą satelity,

h)   wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele,  w szczególności w dziele zależnym na polach eksploatacji określonych w pkt. a) – h).

i)    uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób.

4.   Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i Koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek.

5.   Organizator ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków na osoby trzecie.

 1. XIII.Postanowienia końcowe
  1. 1.Ostateczny program prezentacji konkursowych zostanie ustalony po otrzymaniu kart zgłoszeń i zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora.

 

 1. 2.Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

 


KARTA ZGŁOSZENIA

NA

I  OTWARTY KONKURS POEZJI I PIEŚNI WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO

„Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”

 

Wykonawca (imię i nazwisko), zespół (nazwa, skład):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Adres do korespondencji, telefon kontakt. , e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Informacje o uczestniku/zespole – wiek, szkoła, praca, osiągnięcia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Instytucja delegująca (nazwa, adres, telefon – jeżeli dotyczy): …...……………………………………………………………………………………………………………………………

........…………………………………………………………………………………………………………………….....

Repertuar:

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

 Akompaniament ( imię i nazwisko akompaniatora, instrument; półplayback,):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Potrzeby w zakresie nagłośnienia, inne:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem I  OTWARTEGO KONKURSU POEZJI I PIEŚNI WYSOCKIEGO „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste”  na interpretację pieśni WŁODZIMIERZA Włodzimierza Wysockiego, zgadzam się z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z Konkursem zgodnie z

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

……………………………………………………                                                     ……................................................

miejscowość, data                                                                                                                            podpis